Villkor

Villkor B388:3 1/5
Bostadsrättsförsäkring
B388:3 Bostadsrättsförsäkring
Försäkringsvillkor gäller från och med 2015-01-01
Villkoret ingår i en serie villkor för företagsförsäkring. Samtliga
av dessa villkor är indelade efter ett gemensamt system. Detta
medför att numreringen inte alltid är löpande.
1. Var försäkringen gäller
Försäkringen gäller för bostadsrättslägenhet tillhörande bostadsrättsförening,
på adress som anges i försäkringsbrevet.
Som bostadsrättslägenhet avses inte bostad eller lokal för
kommersiell nyttjanderätt.
2. Vilken egendom som är försäkrad
Försäkringen gäller för
• själva lägenheten med tillhörande utrymmen, dock endast
för skada som du som bostadsrättsinnehavare svarar för på
grund av din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen
och föreningens stadgar
• fast inredning som du själv bekostat
• inglasad balkong/altan
• markis/tak över uteplats
• staket och egenbekostat uthus, garage eller carport som är
högst 30 kvadratmeter, som du äger på mark som tillhör din
bostadsrätt allt under förutsättning att skadan inte ersätts
genom fastighetens försäkring.
3. Skadehändelser som försäkringen gäller för
3.1 Brand, blixt, explosion med mera
Vi ersätter
• skada genom brand
• skada genom blixt
• skada genom kortslutning, överslag eller överspänning på
hushållsmaskin och annan elektrisk maskin, apparat eller
ledning
• skada genom explosion, dock inte skada genom sprängningsarbete
• skada som plötsligt orsakas av sot från öppen låga, dock inte
från levande ljus
• skada som orsakas av frätande gas som bildats vid oavsiktlig
upphettning av plast.
3.2 Läckage
Vi ersätter om egendomen skadas av vatten, olja, annan vätska
eller ånga som oberäknat strömmar ut från
• ledningssystem för vatten, värme eller avlopp
• anordning ansluten till ovan angivna system (till exempel tvättställ,
diskmaskin eller tvättmaskin, värmepanna, oljetank)
• invändigt stuprör som uppfyller de krav som ställs på avloppsledning
för spillvatten
• badrum, duschrum eller tvättstuga som har golvavlopp
• kyl eller frys vid strömavbrott eller fel på anläggningen
• akvarium eller vattensäng.
Vid sådan läckageskada på byggnaden som kan ersättas, omfattas
även kostnaderna för att lokalisera och frilägga läckagestället
inom byggnaden för att möjliggöra reparation av läckan.
Detsamma gäller kostnaderna för att återställa det frilagda
läckagestället.
3.2.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på den anordning som läckt. Rörledningar med mera
kan dock ersättas enligt punkt 3.8
• i våtutrymme
– skada på ytskikt inklusive tätskikt genom vilket läckaget
uppstått
– skada genom ytskikt och tätskikt som är 40 år eller äldre
• den vätska som runnit ut
• skada på byggnad genom röta, svamp, rost, frätning eller
annan långtidspåverkan om det inte framgår av omständigheterna
att skadan uppkommit på grund av utströmning som
skett under den tid försäkringen gällt
• skada genom utströmning från rökkanal, ventilationskanal,
dräneringssystem, dagsvattensystem, stuprör (annat stuprör
än i punkt 3.2 ovan), tak eller takränna
• skada genom att vatten vid regn, snösmältning eller högvatten
kommer ut ur avloppsbrunn eller avloppsledning (men du kan
i vissa fall få ersättning enligt Översvämning, punkt 3.3).
3.2.2 Aktsamhetskrav
Du som bostadsrättsinnehavare ska vidta skäliga åtgärder för
att förhindra frysning. Exempelvis genom att
• alla ledningar och behållare töms på vatten
• vatten som finns kvar i ledningar eller behållare är antifrysbehandlat
• huset är uppvärmt. Du måste se till att värmen är tillräcklig
för att förhindra frysning.
3.3 Översvämning
Vi ersätter skada på byggnad orsakad av att vatten – till följd
av skyfall (minst 1 mm/minut eller 50 mm/dygn), snösmältning,
stigande sjö/vattendrag – strömmar direkt in i byggnad från
markytan genom ventil, fönster eller dörröppning eller inomhus
tränger upp ur avloppsledning.
3.3.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på båthus, sjöbod, badhytt, tält eller växthus
• skada på tomtmark.
3.4 Storm
Vi ersätter skada på byggnad som blåser sönder vid storm
(minst 21 m/sekund). Även vid lägre vindstyrka lämnas ersättning
om byggnaden skadas av träd eller flaggstång som blåser
omkull.
S 11564 15-01
2/5 Villkor B388:3
Bostadsrättsförsäkring
3.4.1 Undantag
Vi ersätter inte
• revetering, puts eller skorstensbeklädnad som skadas på annat
sätt än genom att träd eller annat föremål blåst omkull
eller brutits loss
• skada på växthus eller tält
• skada på båthus, sjöbod eller badhytt
• skada på tomtmark, till exempel flaggstång eller träd
• skada på fristående carport.
3.5 Hagel
Vi ersätter skada på byggnad som slås sönder av hagel.
3.5.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på växthus eller tält.
3.6 Andra naturskador
Vi ersätter skada orsakad av jordskalv med en styrka på minst
fyra enligt Richterskalan, jordskred, jordras, bergras, lavin eller
vulkanutbrott. Sprickor i byggnad ersätter vi dock endast om de
är så allvarliga att de avsevärt minskat funktionsdugligheten.
Således ersätts inte till exempel ytliga sprickbildningar.
3.6.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på tomtmark eller byggnad som orsakats av sättning i
mark eller grund
• skada på tomtmark eller byggnad som orsakats av sprängnings-,
schaktnings-, pålnings- eller spontningsarbete, inte
heller skador orsakade av gruvdrift eller uppläggning av jordeller
stenmassor
• skada på tomtmark eller byggnad orsakad av vatten- eller
vågerosion.
3.7 Skada orsakad av vilda djur
Vi ersätter skada genom vilda djur eller fåglar som tagit sig in i
bostadsbyggnaden. Vi ersätter dock inte skada orsakad av insekter,
råttor, möss eller andra smågnagare.
3.8 Hushållsmaskin- och installationsskador
Vi ersätter skada på
• installationer för vatten, värme, avlopp, ventilation, gas eller
el som är avsedda för den försäkrade byggnaden, som går
sönder
• hushållsmaskin som är byggnadstillbehör, som går sönder
• den maskinella utrustningen till brunn, simbassäng eller
poolduk, som går sönder.
3.8.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på ytskikt inklusive tätskikt som inte var funktionsdugligt
vid skadetillfället
• skada på elslingor i våtrumsgolv
• skada orsakad av rost eller frätning på egendom utanför eller
utanpå byggnad
• skada orsakad av rost eller frätning på installation inom byggnad
om installationen är äldre än 15 år
• skada genom sprängningsarbete
• skada genom översvämning eller vatten som tränger in i byggnad,
se dock punkt 3.3
• kostnad för rensning eller upptining av ledning
• skada på belysningsarmatur, dränerings- och dagvattensystem,
skortsen/rökgång, murverk, ventilationshuv, brunn,
simbassäng eller poolduk.
3.9 Glasruteskador
Vi ersätter skada på glasrutor som går sönder i byggnadens
fönster eller dörrar samt inglasad balkong och altan.
3.9.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på isolerglas som endast består i att konstruktionen
blivit otät
• skada på glas i växthus eller drivbänkar
• skada genom byggnads- eller sprängningsarbeten.
3.10 Stöld och skadegörelse
Vi ersätter
• stöld av fast monterat byggnadstillbehör utanför eller utanpå
byggnaden
• skadegörelse på byggnad utifrån
• skadegörelse på byggnad inifrån samt stöld av fast monterat
byggnadstillbehör inomhus (gäller även ännu inte installerat
byggnadstillbehör). Förutsättningar för ersättning enligt
denna punkt, se punkt 3.10.2 och 3.10.3.
• skadegörelse på och stöld av tomtmark som finns i anslutning
till den försäkrade bostadsrätten dock endast för skada som
du som bostadsrättsinnehavare svarar för på grund av din
underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens
stadgar
• skadegörelse på simbassäng (pool).
3.10.1 Undantag
Vi ersätter inte
• skada på växthus och drivbänkar.
3.10.2 Särskilda villkor – Stöld och skadegörelse i bostad
Vi ersätter stöld och skadegörelse om gärningsmannen olovligen
tagit sig in i bostad.
Har gärningsmannen tagit sig in med nyckel gäller försäkringen
endast om han obehörigen innehade nyckeln. Har han
blivit insläppt gäller försäkringen endast om han använt tvång
eller hot för att komma in.
3.10.2.1 Aktsamhetskrav
• Ytterdörrar ska vara låsta. Altan-, terrass- och balkongdörrar
kan istället vara stängda och reglade.
• Alla fönster ska vara stängda och reglade när ingen är hemma
och ser till bostaden. Gälle det kortare bortavaro än 24 timmar
kan fönster dock stå på glänt om det är säkrat mot inbrott
med en ordentlig fönsterspärr (en plastspärr duger alltså inte).
• Nattetid är det bara i rum där någon person finns som fönster
får stå öppet utan att vara inbrottssäkrat.
• Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten av bostaden.
• Nyckel som finns på annat ställe än i låst bostad, till exempel
nyckel som någon har med sig, får inte vara försedd med
namn- eller adressuppgifter eller förvarad så att obehörig kan
avgöra vart nyckeln går.
• Har du anledning att misstänka att någon obehörig innehar
nyckel, måste du omedelbart byta lås.
3.10.3 Särskilda villkor – Stöld och skadegörelse
i biutrymme till bostad
Vi ersätter stöld och skadegörelse i biutrymme till bostad om
gärningsmannen brutit sig in med våld.
Med biutrymme avses källarförråd, vindsförråd, garage,
uthus och liknande förvaringsutrymmen. Balkong och altan
räknas dock inte som biutrymme till bostad.
Villkor B388:3 3/5
Bostadsrättsförsäkring
3.10.3.1 Aktsamhetskrav
I fråga om sådant utrymme som du ensam disponerar gäller att
dörrar ska vara låsta och fönster stängda och reglade.
Nyckel får inte lämnas kvar eller gömmas i närheten.
3.10.4 Om du brutit mot något aktsamhetskrav enligt
punkt 3.10.2.1 och 3.10.3.1
Om något aktsamhetskrav i punkt 3.10.2.1 eller 3.10.3.1 åsidosatts
kan vi göra avdrag på ersättningen.
Har du varit hemma och haft rimlig tillsyn över bostaden eller
biutrymmet gör vi normalt inget avdrag. Samma gäller om
du varit borta från bostaden i högst 30 minuter. I övriga fall blir
avdraget normalt 25 procent.
Vid upprepad försummelse att låsa dörr, regla fönster eller
på annat sätt åsidosätta aktsamhetskraven kan vi göra större
avdrag och till och med vägra ersättning. Detta gäller också i
andra allvarliga fall, till exempel om du lämnat din bostad för
längre tid med olåst dörr eller öppet fönster.
3.11 Plötslig och oförutsedd händelse
Vi ersätter skada på eller förlust av försäkrad egendom, enligt
punkt 3.11.2 nedan, genom plötslig och oförutsedd händelse,
dock inte i den mån ersättning kan betalas ur hem- eller fastighetsförsäkringen.
Vi ersätter den extrakostnad som kan uppkomma vid återställande
eller reparation efter skada på grund av att nya normer
och branschregler gäller vid skadetillfället.
3.11.1 Högsta ersättningsbelopp – plötslig och
oförutsedd händelse
Högsta ersättningsbelopp vid skador enligt 3.11 är 200 000 kr
vid varje skadetillfälle.
3.11.2 Försäkrad egendom
Försäkringen gäller för
• fast inredning som du själv bekostat
• egendom i lägenheten som tillhör bostadsrättsföreningen och
som du som bostadsrättsinnehavare svarar för på grund av
din underhållsskyldighet enligt bostadsrättslagen och föreningens
stadgar
• tomtmark som tillhör bostadsrättsföreningen och som du
som bostadsrättsinnehavare svarar för på grund av din underhållsskyldighet
enligt föreningens stadgar
• inglasad balkong/altan
• markis/tak över uteplats
• simbassäng/pool eller staket som du äger på mark som tillhör
din bostadsrätt
• egendom som är avsedd som fast inredning i bostadsrätten
men som ännu inte blivit monterad, förutsatt att egendomen
är under transport till bostadsrätten eller förvaras i bostadsrätten
eller i dess förrådsutrymmen
• allt under förutsättning att skadan inte ersätts genom fastighetens
försäkring.
3.11.3 Undantag
Vi ersätter inte
• skada som uppkommit genom självsprickor, vittring eller åldersförändring
vare sig skada visas successivt eller plötsligt
• skada genom djur eller insekter
• skada orsakad av felaktig konstruktion, felaktigt utförande
eller materialfel
• frostskador på växtlighet i trädgård
• läckageskador genom fastighetens tack- och väggskikt.
3.11.3 Aktsamhetskrav
Om du orsakar skada genom förbättringsåtgärder eller tillrättaläggande
av felaktiga utföranden och konstruktioner eller felaktig
bearbetning, reparationer eller rengöring kan vi göra avdrag
på ersättningen. Avdraget är normalt 50 procent. I allvarligare
fall kan det bli högre, till och med så att du inte får någon ersättning
alls. I lindriga fall görs inget avdrag.
4. Självrisk
Självrisken är vid varje skadetillfälle om inget annat anges i försäkringsbrev.
• 3 000 kronor vid läckageskada enligt punkt 3.2.
• 1 500 kronor vid övriga skador.
Vid skadehändelse där både fastighetsförsäkringen och bostadsrättsförsäkringen
finns i bolaget och nyttjas dras endast en självrisk
(den högsta). Om fastighetens skadekostnad inte överstiger
självrisk ska självrisk dras från bostadsrättsförsäkringen.
5. Värderings- och ersättningsregler
5.1 Värdering av skada på byggnad
Vid återställande beräknas skadekostnaden enligt WinBygg,
som är ett kalkylprogram som Försäkringsgivaren använder
för att pris-sätta byggnadsskador.
Definitioner
Återställande
Antingen reparation av den skadade byggnaden eller uppförande
på samma grund av likadan eller närmast motsvarande
byggnad för samma ändamål.
Vid skada på sådana byggnadsdelar som installationer eller
hushållsmaskiner menar vi med återställande reparation, när
sådan kan göras till kostnad understigande utbyteskostnaden,
eller i annat fall utbyte av det skadade föremålet. Med utbyte
menas byte till produkt som är till prestanda, kvalitet och pris
likvärdig den skadade.
I kostnaden för återställandet ingår även kostnad för lokalisering
och friläggning (även rivning) av skadat föremål när skadan
omfattas av försäkringen. Detsamma gäller återläggning
efter reparation.
Byggnadsdel
Var och en av de installationer, ytbeklädnader, tillbehör med
mera som är uppräknade i Tabell för åldersavdrag i punkt 5.1.2.
Vid skada ersätts de skadade utrymmenas byggnadsdelar och
ytskikt. Angränsande oskadade utrymmen med samma ytskikt
som i de skadade ersätts inte.
Marknadsvärde
Det pris som vid skadetillfället mest sannolikt kan erhållas.
5.1.1 Byggnaden återställs
Vid återställande inom två år från skadedagen värderar vi skadan
till vad det kostar att utan dröjsmål återställa byggnaden
med användande av rationella metoder och material. Avdrag
görs i vissa fall på grund av berörda byggnadsdelars ålder, se
Tabell för åldersavdrag i punkt 5.1.2.
Därutöver kan avdrag göras om underhållet för den del av
byggnaden som drabbats av skada varit uppenbart eftersatt eller
byggnadsdelen utsatts för onormalt slitage. Detta gäller även del
av byggnad som inte angetts i tabellen för åldersavdrag.
Kan återställandet inte slutföras inom två år från skadedagen
på grund av hinder som du inte kunnat påverka, räknas tiden
4/5 Villkor B388:3
Bostadsrättsförsäkring
från den dag då hindret upphörde. Återställandet måste i varje
fall påbörjas inom fem år från skadedagen.
Det finns statliga föreskrifter om hur en byggnad ska utföras.
Om återställandet fördyras på grund av sådan föreskrift betalar
vi också fördyringen. Beträffande annan föreskrift än sådan,
som avser extra isolering eller ändamålsenlighet för handikappade,
gäller detta dock bara intill högst 100 000 kronor. En
förutsättning är att du på vår bekostnad begär dispens och överklagar
myndighets beslut om vi kräver det.
5.1.2 Ersättning
Åldersavdrag görs på återställandekostnaden för material och
arbete för varje byggnadsdel eller del därav enligt tabellen ovan.
Åldersavdraget görs för ålder och slitage. Det innebär att du
måste betala en del av den standardförbättring som faktiskt
uppkommer efter en reparation då man byter gamla saker mot
nya. Huvudregeln är alltså att du varken ska vinna eller förlora
på en skada. Ju närmare du kommit den tidpunkt när rör, ledningar,
tapeter och ändå måste bytas ut desto högre är avskrivningen.
Avskrivningen görs på hela skadekostnaden det vill säga
både arbete och material. Byggnadsdels ålder beräknas från
tidpunkten då den första gången togs i bruk.
Vid återställande av ”installation utomhus” (till exempel rörsystem
i mark) tillämpas installationens åldersavdrag på helakostnaden
för återställandet, det vill säga inklusive friläggning
(även rivning) och återläggning.
Avdraget är begränsat till 80 procent för byggnadsdel som före
skadan var funktionsduglig.
Denna begränsning av avdraget gäller dock inte för skada som
ersätts enligt punkt 3.1 (kortslutning, överslag eller överspänning)
eller 3.8 (skada på hushållsmaskiner och installationer),
där åldersavdraget således kan uppgå till 100 procent.
5.1.2.1 Högsta åldersavdrag
Vid ett och samma skadetillfälle är de sammanlagda åldersavdragen
högst 20 000 kronor. För skada på byggnadsdelar som
enligt tabellen i punkt 5.1.2 är avskrivna med 100 procent lämnas
dock ingen ersättning.
5.1.3 Annan byggnad uppförs på samma tomt
Om du inom två år uppför annan byggnad på tomten för samma
ändamål som den skadade, värderas skadan enligt punkterna
5.1.1-5.1.2.
Eventuella merkostnader för ny grund om befintlig grund är
oskadad ersätts inte. Inte heller ersätts eventuella merkostnader
för dragning av nya rör och ledningar med mera om de befintliga
är oskadade.
5.1.4 Byggnaden återställs inte och annan
byggnad anskaffas inte
Om du inte inom två år återställer den skadade byggnaden enligt
punkt 5.1.1 eller uppför annan byggnad enligt punkt 5.1.2, värderas
skadan på samma sätt som enligt ”Byggnaden återställs” Vi
värderar skadan högst till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde
omedelbart före och omedelbart efter skadan.
Ersättningstabell
Därefter görs ett
Byggnadsdel Friår procentuellt åldersavdrag
per påbörjat år med
Installationer för värme, vatten, avlopp, sanitet, ventilation, centraldammsugning
samt maskinell utrustning
– rörsystem, vattenradiatorer, sanitetsgods (inte maskinell utrustning) 10 år 5 %
– värmepumpanläggning, djupvattenpump, keramisk eldstad i värmepanna, solfångare,
vindkraftverk, takvärme, elslingor i golv, hushållsmaskin (inkl spis) 2 år 10 %
– luft/luft värmepumpsanläggning 2 år 15 %
– elinstallation, dock inte elradiator (se övriga installationer) 20 år 5 %
– övriga installationer, pool och poolduk samt annan maskinell utrustning än hushållsmaskin 5 år 8 %
Radio- och tv-antenn, radiomst, markiser 2 år 10 %
Målning in- och utvändig, tapetsering samt annan väggbeklädnad (inte i våtrum) 5 år 8 %
Köksinredning 10 år 5 %
Lås 15 år 5 %
Golvbeläggningar (inte i våtrum):
– textila 5 år 8 %
– plast, linoleum, laminat 10 år 5 %
– lamellträ (parkett), keramiska plattor 15 år 5 %
– homogent trä 20 år 5 %
Våtrumsbeklädnad (inklusive tätskikt):
– golv- och väggmatta (trådsvetsad) 5 år 8 %
– keramiska plattor, natursten 10 år 5 %
– övrigt golv- och väggbeklädnadsmaterial samt målning i våtrum 2 år 10 %
Takbeläggning av papp, plast eller gummiduk, altantak 5 år 8 %
Takbeläggning övrigt 25 år 2 %
Skorsten
– stål eller plåt 5 år 8 %
– annat material 25 år 2 %
Murad öppen spis, kakelugn 25 år 2 %
Villkor B388:3 5/5
Bostadsrättsförsäkring
5.1.5 Övriga regler
5.1.5.1 Byggnadens värde mindre än halva
nyanskaffningsvärdet
Om marknadsvärdet på hela byggnaden omedelbart före skadan
på grund av ålder och/eller slitage understeg 50 procent av marknadsvärdet
för en ny motsvarande byggnad, värderas skadan
högst till skillnaden mellan fastighetens marknadsvärde omedelbart
före och omedelbart efter skadan.
5.1.5.2 ROT-arbeten
Kan reparation utan väsentlig olägenhet göras i samband med
pågående eller förestående underhålls- eller ändringsarbete, tilleller
ombyggnad värderas skadan till uppskattad andel av sådan
kostnad.
5.1.5.3 Hinder på grund av lag eller myndighets föreskrift
Hindras återställande på grund av lag eller genom föreskrift från
myndighet och anskaffar eller uppför du därför inom fem år annan
byggnad för samma ändamål på annan plats värderas skadan
på samma sätt som enligt ”Byggnaden återställs”, punkterna
5.1.1–5.1.2, dock högst till den faktiskt nedlagda kostnaden och
lägst till det belopp den skulle värderats till enligt punkt 5.1.4.
Förutsättningen är att du, om vi begär det, på vår bekostnad begär
dispens och överklagar myndighets beslut.
Får hindret till följd att de kvarstående byggnadsdelarna förlorar
i värde, gäller försäkringen också för denna förlust – även om
annan byggnad inte anskaffas eller uppförs.
5.2 Värdering av skada på tomtmark
5.2.1 Tomtmarken återställs
Vid återställande av tomtmark inom två år värderar vi skadan
till vad det kostar att utan dröjsmål återställa tomten med rationella
metoder och material. Skada på växtlighet värderar vi till
kostnaden för nyplantering av buskar och träd, dock endast med
kostnaden för plantor som normalt saluförs i handelsträdgårdar
eller plantskolor i Sverige.
Vid skada på grund av jordskalv, jordskred, jordras, bergras, lavin
och vulkanutbrott (punkt 3.6) betalar vi högst det belopp som
svarar mot skillnaden mellan tomtens marknadsvärde omedelbart
före och omedelbart efter skadan. Högsta ersättningsbelopp
är dock två gånger den skadade tomtens taxeringsvärde eller – om
detta ger högre ersättning – 100 000 kronor.
Vid övriga skadehändelser betalar vi högst 100 000 kronor.
Sanering av oljeskada på tomtmark ersätts med högst 500 000
kronor.
5.2.2 Tomtmarken återställs inte
Om du inte återställer tomtmarken och inte heller anskaffar annan
tomtmark inom två år, värderar vi skadan till skillnaden mellan
den skadade tomtmarkens marknadsvärde omedelbart före
och omedelbart efter skadan.
Anskaffar du inom två år annan likvärdig tomtmark för
samma ändamål, värderar vi skadan till anskaffningskostnaden
minskat med den skadade tomtmarkens värde efter skadan.
Har den anskaffade tomtmarken högre värde på grund av ökad
areal, förbättrat läge eller annan omständighet, gör vi
avdrag för detta.
Vid skada på grund av jordskalv, jordskred, jordras, bergras,
lavin och vulkanutbrott (punkt 3.6) betalar vi högst två gånger
den skadade tomtmarkens taxeringsvärde eller 100 000 kronor
om detta ger högre ersättning.
Vid övriga skadehändelser betalar vi högst 100 000 kronor.
X Allmänna avtalsbestämmelser
Försäkringen gäller med allmänna avtalsbestämmelser enligt
villkor K302 eller för försäkringen gällande grundvillkor, dock
med följande ändring.
10. Preskription med mera
Du, som bostadsrättsinnehavarare, förlorar din rätt till försäkringsersättning
eller annat försäkringsskydd om du inte väcker
talan mot oss inom tio år från tidpunkten när det förhållande
som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.
Om du framställt ditt anspråk till oss inom den tid som angetts
här har du dock alltid sex månader på dig att väcka talan
mot oss, räknat från det att vi har förklarat att vi har tagit slutlig
ställning till anspråket.